Suurin osa meistä on varmasti kuullut ja nähnyt Reilun kaupan tuotteita, joista banaanit sekä kahvi ovat löytäneet paikkansa isojen ja pienempienkin suomalaisten ruokakauppojen hyllyssä. Jotkut ovat ehkä jopa lukeneet aiheesta enemmänkin ja ovat tietoisia laatujärjestelmän tuotteiden taustalla olista tavoitteista.

Reilun Kaupan tuotteet ja yritykset

Kun puhumme Reilusta kaupasta, niin tarkoitamme tuotteita, jotka on tuotettu yrityksissä, jotka ovat saaneet organisaation myöntämän sertifikaatin. Sen taustalla on Fairtrade International, joka myöntää tuotteille hyväksynnän, jos se täyttää järjestön määrittelemät työvoimaa, ympäristöä ja sosiaalista kestävyyttä koskevat vaatimukset.

Sertifiointijärjestelmän taustalla on tavoite kehittää ja parantaa kehitysmaiden pienyritysten sekä isojen toimijoiden työntekijöiden asemaa kansainvälisellä tasolla. Kuluttajan ostaessa Reilun kaupan merkillä varustetun tuotteen, on sen koko tuotantoketjun aikana noudatettu organisaation periaatteita.

Reilun kaupan periaatteet

Reilun kaupan tuotantomalli rakentuu kymmenen perusperiaatteen pohjalle.

  • Taloudellisesti heikompien tuottajien tukeminen

Reilun kaupan organisaation merkittävimpänä päämääränä on köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen. Tarkoituksena onkin tukea pientuottajia ja paikallisia perheyrityksiä sekä ohjata heidän toimintaansa kohti omavaraisuutta ja yritystoiminnan omistajuutta.

  • Avoimuus ja vastuullisuus

Reilun kaupan tuotteet on helposti oltava paikannettavissa niiden alkuperäiseen tuotantoyritykseen, jonka kauppasuhteet ja hallintojärjestelmä ovat avoimia. Edellytyksenä on, että yhtiö ottaa päätöksenteossan huomioon myös työntekijät ja tuottajat.

  • Käytännöt

Reilun kaupan tuotteiden tilaus- osto-, toimitus- ja maksuprosessi on tarkkaan määritelty. Näin voidaan varmistua siitä, että sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristölliset seikat on otettu periaatteiden mukaan huomioon eikä pieniä tuottajia käytetä hyväksi viemällä tuotteiden voitto-osuutta heiltä.

  • Reilu hinta

Reilun kaupan tuotteiden hinta on määritelty yhteisymmärryksessä tuottajan kanssa ja se on myös markkinan näkökulmasta kannattava. Hinnan taustalla on alueellisesti hyväksyttävä ja sukupuolien tasa-arvoon perustuva palkkaus.

  • Pakkotyön ja lapsityön kieltäminen

Reilun kaupan tuotteiden valmistuksessa ei ole koskaan käytetty lapsityövoimaa tai pakkotyötä, minkä yritykset ja organisaatio pyrkivät parhaansa mukaan varmistamaan. Tuotantoketjuja tutkitaan tarkasti tämän periaatteen noudattamisen varmistamiseksi.

  • Sukupuolten tasa-arvon ja yhdistymisvapauden tukeminen

Reilun kaupan sertifikaatin saaneet tuotteet on tuotettu yrityksessä, joka ei palkkauksessaan syrji rodun, kastin, kotipaikan, uskonnon, vamman, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen tai iän perusteella. Sukupuolten väliseen tasa-arvoon kiinnitetään erityisesti huomiota esimerkiksi palkkauksessa ja naisten erityistarpeet raskauden tai imetyksen aikana otetaan huomioon.

  • Hyvät työolosuhteet

Ympäristö ja työolosuhteet, joissa Reilun kaupan tuotteet valmistetaan, on oltava terveelliset ja turvalliset. Mittarina käytetään sekä kansallisia säännöksiä, että International Labour Organizationin määrittelemiä standardeja.

  • Perusvalmiuksien kehittäminen

Kun Reilun kaupan tuotteita tuottaa pieni tuottaja, jonka kyvyt ja valmiudet ovat rajalliset, autetaan näitä yrittäjiä kehittämään johtamistaitojaan, tuotantoprosessiaan ja saamaan tuotteitaan uusille markkinoille alueellisesti, kansallisesti ja jopa kansainvälisesti.

  • Reilun kaupan edistäminen

Reilun kaupan yrityksen odotetaan myös parhaansa mukaan toimivan aatteen ja toimintatapojen markkinoijina ja puolestapuhujina. Mainonnan on aina oltava todenmukaista ja pohjauduttava faktoihin.

  • Ympäristön kunnioittaminen

Reilun kaupan tuotteita valmistava yritys pyrkii mahdollisuuksien mukaan aina käyttämään paikallisia raaka-aineita, kun taas tuotantoteknologiaa ja energiankulutusta pyritään tehostamaan. Myös tuotteiden pakkauksessa ja jakelukanavissa pyritään aina valitsemaan mahdollisimman ympäristöystävällinen ja energiatehokas tapa.

Reilu kauppa Suomessa

Suomeen perustettiin Reilu kauppa ry vuonna 1998. Siitä lähtien se on sertifioinut tuotteita ja raaka-aineita sekä valvonut merkin todenmukaista käyttöä meillä ja Virossa.

Reilun kaupan sertifikaatti ja sen myötä järjestön periaatteet ovat levittäytyneet myös monille muille elämän osa-alueille kuin vain ruokakaupan hyllyille. Moni ei esimerkiksi tiedä, että esimerkiksi seurakunnat ja koulut voivat hakea niille suunnattua sertifikaattia. Näin ollen pienetkin askeleet kohti tasa-arvoisempaa ja ekologisempaa tulevaisuutta ovat paikallaan.