Kestävä kehitys tarkoittaa kehitystä, joka on tarkoitettu nykyisten sukupolvien tarpeiden täyttämiseen, mutta joka ei tingi tulevien sukupolvien hyvinvoinnista. Tärkeitä kestävän kehityksen osa-alueita ovat ympäristö ja köyhyys.

Suomessa arvot ovat kehittyneet uusien sukupolvien myötä. Tuotteiden alkuperällä ja tekijällä on arvoa ja niistä halutaan tietoa. Alkuperämaiden ihmisoikeudet, työntekijöiden olosuhteet ja tuotteen tekemiseen liittyvät ympäristöhaitat ovat tärkeitä aiheita nykypäivänä. Nämä arvot ovatkin kestävän kehityksen kuumimpia puheenaiheita.

Kaupan merkitys yhteiskunnassa

Kaupan ala on suurin työllistävä sektori Suomessa, sillä toimialalla työskentelee lähes 300 000 ihmistä. Tukku- ja vähittäiskauppa muodostaa myös kymmenen prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Yhteiskunnalle ei siis ole samantekevää, miten kaupan alalla menee, sillä se luo maahamme varallisuutta, hyvinvointia ja menestystä.

Luvut kertovat kansantalouden ja kaupan välisistä siteistä. Myynti käy ja kannattaa silloin, kun kansantaloudella menee hyvin ja ostovoima paranee. Ostovoiman kasvaessa myös kaupan alalla sujuu hyvin ja syntyy uusia työpaikkoja, kun taas työllisyystilanteen parantuessa myös kansantaloudella menee hyvin. Kaupan alan hyvä menestys vaikuttaa siis moneen osa-alueeseen Suomessa. Maassamme kaupan kehitystä kuitenkin hidastaa alan voimakas sääntely, mikä vähentää kilpailua ja uudistusten tekemistä.

Kestävän talouden perustana on maapallon ekologinen kantokyky. Kansantalouden tarkoitus on tuottaa hyvinvointia ihmisille ympäristön kestävyyden asettamissa rajoissa, mutta kestävän talouden täytyy huomioida tulevat sukupolvet.

Kuluttajan arvojen merkitys kauppapolitiikassa

Kuluttajien arvot näkyvät valinnoissa esimerkiksi lähiruokatrendinä sekä Reilun kaupan tuotteiden kasvavana suosiona. Kaupassa ja kilpailussa vaikuttavat yhä kasvavissa määrin yritysten arvot sekä kestävän kehityksen linjaukset.

Kuluttajan haasteena on tuotteiden sekava ja usein kansainvälinen tuotantoketju, jonka monimutkaisuuden takia asiakas ei pysty varmistumaan sen ekologisesta ja eettisestä toiminnasta. Suomessa on kuitenkin tehty asian eteen paljon työtä ja suomalainen kauppajätti Kesko on valittu maailman vastuullisimmaksi kauppa-alan yritykseksi.

Kuluttaja haluaa tietoa elintarvikkeiden alkuperästä, tuotantomenetelmistä, ympäristövastuusta ja yleisesti tuotteen laatuketjusta. Ekologisesti tuotettu ruoka on myyntivaltti, kun taas lähiruoka ja paikallisilta tuottajilta suoraan hankittu ruokakassi on ajan hengen mukaista. Paikallisuus pienentää hiilijalanjälkeä vähentämällä kulutustarvetta ja hävikkiä.

YK:n kestävän kaupan suunnitelma vuodelle 2030

YK-maat sopivat vuonna 2015 Maailma 2030 -agendasta, jonka tarkoitus on parantaa maailman kaikki epäkohdat ja turvata ihmisten hyvinvointi. Tavoitteissa pyritään äärimäisen köyhyyden vähentämiseen ja kestävään kehitykseen kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla, mutta etenkin talouden ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta.

Tavoitteet koskevat siis kaikkia valtioita riippumatta sen taloudesta – ne sitovat niin köyhiä, keskituloisia kuin rikkaita. Tarkoituksena on rahoituksen kautta lisätä köyhien maiden voimavaroja. Varakkaimmilta mailta vaaditaan erityisesti teollisuuden päästöjen vähentämistä, kestäviä ratkaisuja tuotantoon ja kulutukseen, ympäristönsuojeluun sekä tuloerojen kaventamiseen.

Kestävän talouden toteuttamisen haasteet

Kestävän talouden muutos koskee yhteiskunnan jokaista osa-aluetta. Yksittäisten ihmisten pitää myös muuttaa ruokailutottumuksiaan, mikä onnistuu poliittisten päättäjien ja yritysten tuella. Kestävien vaihtoehtojen pitää olla helposti saatavilla, haluttavia ja edullisia. Kuluttajien pitää valita tuotteet kestävyyden ja ekologisuuden perusteella, ei hinnan. Kiinassa valmistetut tuotteet eivät edistä kestävää taloutta.

Tulevaisuuden menestyvät suuryritykset joutuvat tekemään liiketoimintaa ekologisten ja sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseksi. Tuotantomaiden ihmisoikeudet, työntekijöiden oikeudet sekä naisten oikeudet tulevat olemaan yhä tärkeämpiä. Kuluttajan täytyy vaivattomasti löytää tieto tuotteen valmistuksen jokaisesta osa-alueesta ja läpinäkyvyys tuotantoketjussa onkin elintärkeää.

Kauppojen pitää omalla toiminnallaan ohjata kuluttajaa suosimaan tuotteita, jotka suosivat kestävää kehitystä. Vähittäiskaupan pitää myös tarjota asiakkaille tuotteita, jotka edistävät köyhimpien maiden olosuhteita. Tästä esimerkkinä toimii Reilun kaupan tuotteiden lisääminen valikoimiin.

Kestävän kaupan tavoitteiden täyttäminen vaatii rohkeutta, sitoutumista ja vastuullisuutta yrityksiltä, kuluttajilta sekä politiikoilta.